Vel kyrkjeårsdag

4. søndag i openberringstida

35 Då Jesus nærma seg Jeriko, sat det ein blind mann ved vegen og tigga. 36 Mannen høyrde at det var mykje folk på vegen, og spurde kva som stod på. 37 Dei svara: «Det er Jesus frå Nasaret som kjem forbi.» 38 Då ropa han: «Jesus, du Davids son, miskunna deg over meg!» 39 Dei som gjekk føre, tala hardt til han og bad han teia, men han ropa berre endå høgare: «Du Davids son, miskunna deg over meg!» 40 Jesus stansa og bad dei leia den blinde til han. Og då han kom nærare, spurde Jesus han: 41 «Kva vil du eg skal gjera for deg?» «Herre, lat meg få synet att!» svara han. 42 Jesus sa til han: «Du skal bli sjåande! Trua di har frelst deg.» 43 Straks kunne han sjå, og han gav seg i følgje med Jesus og lova Gud. Og alt folket som såg det, prisa Gud.

Luk 18,35-43

1 Halleluja!
          Lovsyng Herren, mi sjel!
          
   
2 Eg vil lovsyngja Herren heile mitt liv,
          syngja og spela for min Gud så lenge eg er til.
          
   
3 Stol ikkje på fyrstar,
          menneske som ikkje kan hjelpa.
          
   
4 Dei andar ut og blir til jord att,
          den dagen fell planane i grus.
          
   
5 Sæl er den som har Jakobs Gud til hjelpar
          og set si von til Herren sin Gud.
          
   
6 Han skapte himmel og jord, havet og alt som er i dei,
          han er trufast til evig tid.
          
   
7 Han hjelper dei undertrykte til deira rett,
          han gjev mat til dei som svelt.
           Herren set dei bundne fri.
          
   
8 Herren gjev dei blinde syn.
           Herren reiser dei nedbøygde opp.
           Herren elskar dei rettferdige.
          
   
9 Herren vernar innflyttarar.
          Han held enkjer og farlause oppe,
          men gjer vegen kroket for dei som gjer urett.
          
   
10 Herren er konge til evig tid,
          din Gud, Sion, frå slekt til slekt.
          Halleluja!

Sal 146,1-10

25 Lova vere Gud, han som har makt til å styrkja dykk med mitt evangelium, bodskapen om Jesus Kristus, etter openberringa av det mysteriet som har vore løynt frå evige tider, 26 men som no er kome for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter påbod frå den evige Gud er dette mysteriet no kunngjort for alle folkeslag for å føra dei til lydnad i tru. 27 Han, den einaste vise Gud, vere ære ved Jesus Kristus i all æve! Amen.

Rom 16,25-27

35 Då Jesus nærma seg Jeriko, sat det ein blind mann ved vegen og tigga. 36 Mannen høyrde at det var mykje folk på vegen, og spurde kva som stod på. 37 Dei svara: «Det er Jesus frå Nasaret som kjem forbi.» 38 Då ropa han: «Jesus, du Davids son, miskunna deg over meg!» 39 Dei som gjekk føre, tala hardt til han og bad han teia, men han ropa berre endå høgare: «Du Davids son, miskunna deg over meg!» 40 Jesus stansa og bad dei leia den blinde til han. Og då han kom nærare, spurde Jesus han: 41 «Kva vil du eg skal gjera for deg?» «Herre, lat meg få synet att!» svara han. 42 Jesus sa til han: «Du skal bli sjåande! Trua di har frelst deg.» 43 Straks kunne han sjå, og han gav seg i følgje med Jesus og lova Gud. Og alt folket som såg det, prisa Gud.

Luk 18,35-43

27. januar 2023

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. ... Vis hele teksten

8Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. 10For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle. 13For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. ... Vis hele teksten

8Dersom de oppfyller den kongelege lov i Skrifta: Du skal elska nesten din som deg sjølv, då gjer de rett. 9Men gjer de forskjell på folk, då syndar de, og lova klagar dykk som lovbrytarar. 10For den som held heile lova, men snublar i eit einaste bod, han har gjort seg skuldig i brot på dei alle. 11For han som sa: Du skal ikkje bryta ekteskapet, han sa òg: Du skal ikkje slå i hel. Om du då ikkje bryt ekteskapet, men slår i hel, så har du vorte ein lovbrytar. 12Etter fridomens lov skal de dømmast, etter den skal de tala og handla. 13For dommen skal vera utan miskunn mot den som ikkje har vist miskunn. Men miskunn sigrar over dommen.

Dagens bibelord

Jakob 2,8–13

Les i nettbibelen

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. ... Vis hele teksten

8Jos dii ollašuhttibehtet lága gonagaslaš báhkkoma nugo dat lea čállagiin: Ráhkis lagamuččat nugo iežat, de dahkabehtet riekta. 9Muhto jos dii geahččabehtet olbmo hápmái, de dii suddudehpet, ja láhka cuoigu din rihkkun. 10Dat gii muđui doallá lága muhto rihkku dan ovtta sajis, lea rihkkon buot báhkkomiid. 11Son gii celkkii: Don it oaččo rihkkut náittosdili, celkkii maiddái: Don it oaččo goddit. Vaikko it rihkoše náittosdili, de don leat láhkarihkku, jos gottát. 12Friddjavuođa lága mielde dii dubmejuvvobehtet; atnet dan muittus maid ain sárdnubehtet dahje dahkabehtet. 13Duopmu lea árpmuheapme dasa gii ii leat leamaš váibmoláđis, muhto váibmoláđisvuohta vuoitá duomu.