Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
11

Peter i Jerusalem

111Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. 2Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de omskårne i rette med ham og sa: 3

11,3
10,27
«Du har tatt inn hos uomskårne og spist sammen med dem.» 4Da begynte Peter å forklare alt for dem fra først til sist:

5

11,5
10,9
«Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg ba, kom jeg i ekstase og fikk et syn. Noe dalte ned, akkurat som en stor duk som ble firt ned fra himmelen etter de fire hjørnene, og den kom helt ned til meg. 6Jeg så nærmere på den og gransket den, og da fikk jeg se de firbeinte dyrene på jorden, de ville dyrene, krypdyrene og fuglene under himmelen. 7Jeg hørte også en røst si til meg: ‘Ta for deg, Peter, slakt og spis.’ 8Jeg svarte: ‘Ikke tale om, Herre! For aldri er noe vanhellig og urent kommet inn i min munn.’ 9For andre gang lød røsten fra himmelen: ‘Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.’ 10Dette hendte tre ganger, og alt ble tatt opp til himmelen igjen. 1111,11 vi bodde En del håndskrifter har «jeg bodde».I det samme sto det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var utsendt til meg fra Cæsarea. 12Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste også med, og vi gikk inn i mannens hus. 13Han fortalte oss hvordan han i sitt eget hus hadde sett en engel som sa: ‘Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. 14Han skal tale til deg med ord som blir til frelse for deg og hele ditt hus.’ 15
11,15
10,44
Og da jeg begynte å tale, kom Den hellige ånd over dem, akkurat som over oss i begynnelsen. 16
11,16
1,5
Da husket jeg Herrens ord, at han sa: ‘Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med Den hellige ånd.’ 17
11,17
10,47
Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?»

18

11,18
13,48
14,27
Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de lovpriste Gud og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet!»

De første kristne i Antiokia

19

11,19
8,14
De som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring, helt til Fønikia, Kypros og Antiokia. Men de forkynte ikke Ordet for andre enn jøder. 20Da noen av dem, folk fra Kypros og Kyréne, kom til Antiokia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresktalende. 21Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren. 22
11,22
8,14
Ryktet om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. 23
11,23
13,43
Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad, og han formante alle til å holde fast ved Herren av hele sitt hjerte. 24For han var en god mann, fylt av Hellig Ånd og tro. Og en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. 25
11,25
9,30
Han dro så til Tarsos for å oppsøke Saulus, 26som han fant og tok med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt «kristne».

27På den tiden kom det noen profeter fra Jerusalem til Antiokia. 28

11,28
21,10
11,28 Claudius romersk keiser 41–54 e.Kr.En av dem, han som het Agabos, sto fram og varslet ved Ånden at en stor hungersnød skulle ramme hele verden. Det var den som kom under keiser Claudius. 29Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så mye han kunne avse, for å hjelpe de av søsknene som bodde i Judea. 30
11,30
12,25
11,30 de eldste ledere i de kristne menighetene. =tjenester.Dette gjorde de, og de sendte gaven med Barnabas og Saulus til de eldste.

12

Ny forfølgelse

12112,1 kong Herodes Herodes Agrippa, som iverksatte de første politiske forfølgelsene av de kristne. =Herodes-slekten.På den tiden la kong Herodes hånd på noen i menigheten og fór hardt fram mot dem. 2

12,2
Mark 10,3539
12,2 Jakob, bror til Johannes disippelen Jakob, jf. Matt 10,2.Jakob, bror til Johannes, ble henrettet med sverd. 312,3 de usyrede brøds høytid oppr. en jordbruksfest som varte en uke og ble innledet med påsken. =fester og høytider.Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og fikk grepet Peter også. Det var i de usyrede brøds høytid. 4Etter at han var tatt, ble han kastet i fengsel, hvor fire vaktskift, hvert på fire mann, ble satt til å holde vakt over ham. Så ville Herodes føre ham fram for folket etter påske. 5Peter ble da sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud for ham.

6

12,6
5,1816,25
Natten før Herodes skulle føre ham fram, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, og fengselet ble bevoktet av vaktposter som sto utenfor døren. 7Med ett sto en engel fra Herren der, og et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden og sa: «Skynd deg, stå opp!» Med det samme falt lenkene av hendene hans, 8og engelen sa til ham: «Bind beltet om deg og ta på deg sandalene!» Da han hadde gjort det, sa engelen: «Få på deg kappen og følg etter meg!» 9Og han fulgte etter ham ut. Men han forsto ikke at det som engelen gjorde, var virkelig; han trodde det var et syn. 10De passerte første og annen vakt og kom til jernporten som førte ut til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte nedover den første gaten. Der ble engelen plutselig borte for ham. 11Peter kom til seg selv igjen og sa: «Nå vet jeg virkelig at Herren har sendt sin engel og fridd meg ut av Herodes' hånd og fra alt det som jødefolket nå går og venter på.» 1212,12 Johannes … Markus omtales også i v. 25; 13,5.13; 15,37.39, muligens samme person som i Kol 4,10; 2 Tim 4,11; Filem 24; 1 Pet 5,13.Da dette var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn. 13Han banket på ytterdøren, og en tjenestejente som het Rode, kom for å lukke opp. 14Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun av bare glede å åpne døren, men sprang inn og fortalte at Peter sto utenfor. 15«Du er fra sans og samling!» sa de til henne. Men da hun holdt på sitt, sa de: «Det må være engelen hans.» 16Imens fortsatte Peter å banke. Da de åpnet og så ham, ble de ute av seg av undring. 1712,17 Jakob en av Jesu brødre, fra midten av 40-tallet e.Kr. leder i den første menigheten i Jerusalem.Han gjorde tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte hvordan Herren hadde ført ham ut av fengselet. Og han sa: «Fortell dette til Jakob og brødrene.» Så forlot han dem og dro til et annet sted.

18Tidlig om morgenen ble det stort oppstyr blant soldatene: Hva hadde hendt med Peter? 19Herodes ettersøkte ham, og da han ikke ble funnet, forhørte han vaktpostene og befalte at de skulle føres bort og henrettes. Selv dro han fra Judea og ned til Cæsarea for å være der.

Herodes dør

20

12,20
1 Kong 5,911
Esek 27,17
Herodes hadde lenge ligget i bitter strid med innbyggerne i Tyros og Sidon. Nå ble folket der enige om å vende seg til ham. Da de hadde fått Blastos, kammerherren hos kongen, på sin side, ba de om fred, for landet deres var avhengig av forsyninger fra landområdet til kongen. 21På den fastsatte dagen tok Herodes på seg sitt kongelige skrud, satte seg på kongetribunen og talte til dem. 22
12,22
Esek 28,2
Folket ropte da til ham: «Her taler en gud, ikke et menneske!» 23
12,23
Dan 5,20
Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist opp av mark og døde.

24

12,24
6,7+
Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring. 25
12,25
11,29
Da Barnabas og Saulus hadde fullført sitt oppdrag i Jerusalem, dro de tilbake. Og de tok med seg Johannes som hadde tilnavnet Markus.

13

Paulus' første misjonsreise

(Kap. 13–14)

Paulus og Barnabas sendes ut

13113,1 Antiokia >6,5. Niger er latin og betyr «svart».I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere: Barnabas og Simeon med tilnavnet Niger, Lukius fra Kyréne, Manaen, pleiebror til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus. 2

13,2
9,1522,21+
En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa Den hellige ånd: «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» 3
13,3
14,23
Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise.

På Kypros

4Disse to, som altså var blitt sendt ut av Den hellige ånd, dro til Selevkia og seilte derfra til Kypros. 5

13,5
12,12+
13,5 Johannes før i Apg kalt Johannes Markus. Jf. 12,25.De kom til Salamis, hvor de forkynte Guds ord i jødenes synagoger. Også Johannes var med dem som medhjelper. 6De dro tvers over øya helt til Pafos. Der støtte de på en jødisk trollmann og falsk profet som het Barjesus. 7Han holdt til hos guvernøren Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Han ba Barnabas og Saulus til seg fordi han ønsket å høre Guds ord. 8Men Elymas – trollmannen, som navnet hans betyr – motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. 913,9 Saulus Paulus' jødiske navn.Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av Den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene 10
13,10
Hos 14,10
Joh 8,44
1 Joh 3,8
og sa: «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete? 11Se, nå legger Herren sin hånd på deg: Du skal være blind en tid og ikke se solen.» Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noen som kunne leie ham. 12Da guvernøren så det som skjedde, ble han helt overveldet av Herrens lære og kom til tro.

Paulus taler i Antiokia ved Pisidia

13

13,13
13,5
15,38
Paulus og følget hans seilte fra Pafos og kom til Perge i Pamfylia. Der forlot Johannes dem og reiste tilbake til Jerusalem. 14De andre dro videre fra Perge og kom til Antiokia ved Pisidia. På sabbatsdagen gikk de inn og satte seg i synagogen. 15
13,15
15,21
13,15 til oppbyggelse Det gr. ordet kan romme både formaning og trøst. Jf. 4,36; Hebr 13,22. =formaning.Etter tekstlesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne bud ned til dem: «Brødre, har dere et ord til oppbyggelse for folket, så tal!» 1613,16 som frykter Gud >10,2.Paulus reiste seg, ga et tegn med hånden og sa:

«Israelittiske menn og dere andre som frykter Gud, hør på meg! 17

13,17
2 Mos 6,6
Han som er Gud for vårt folk Israel, utvalgte våre fedre. Han gjorde dem til et stort folk da de levde som innflyttere i Egypt, og med løftet arm førte han dem ut derfra. 18
13,18
5 Mos 1,31
2,7
13,18 bar han over med dem En del tidlige håndskrifter har «sørget han for dem».I omkring førti år bar han over med dem i ørkenen. 19
13,19
5 Mos 7,1
Han utryddet sju folk i Kanaan og lot dem overta landet deres. 20
13,20
Dom 2,16
3,9
Det gikk omtrent 450 år. Deretter ga han dem dommere, helt til profeten Samuel. 21
13,21
1 Sam 8–10
Så ba de om en konge, og Gud ga dem Saul, sønn av Kisj, en mann av Benjamins stamme, og han var konge i førti år. 22
13,22
1 Sam 13,14
16,12Sal 89,21
Gud avsatte ham og oppreiste David til konge over dem. Han fikk dette vitnesbyrdet av Gud: ‘Jeg har funnet David, Isais sønn, en mann etter mitt hjerte, en som skal utføre alt det jeg vil.’ 23
13,23
2 Sam 7,12
Jes 11,1
Av hans etterkommere lot Gud en frelser for Israel stå fram, slik han hadde lovet, og det er Jesus. 24
13,24
Luk 3,3
Før han trådte fram, hadde Johannes forkynt omvendelse og dåp for hele Israels folk. 25
13,25
Mark 1,7
Joh 1,20
Da Johannes fullførte sitt livsløp, sa han: ‘Jeg er ikke den dere tror jeg er. Men etter meg kommer det en som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.’

26Brødre, dere som er av Abrahams ætt, og dere andre blant oss som frykter Gud! Det er til oss ordet om denne frelsen er blitt sendt. 27

13,27
Joh 16,3
Apg 3,17
For verken de som bor i Jerusalem eller lederne deres forsto hvem han var. De dømte ham og oppfylte dermed profetordene som blir lest opp hver sabbat. 28
13,28
Luk 23,18
De kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel ba de Pilatus om å henrette ham. 29
13,29
Luk 23,50Gal 3,13+
Og da de hadde fullført alt som står skrevet om ham, tok de ham ned fra treet og la ham i en grav. 30
13,30
2,24+
Men Gud reiste ham opp fra de døde, 31
13,31
1,38+
og han viste seg i mange dager for dem som hadde fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De er nå hans vitner for folket. 32
13,32
13,23
Og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som ble gitt til fedrene, 33
13,33
Sal 2,7
Hebr 1,5
5,5
det har Gud oppfylt for oss som er barna deres, da han reiste opp Jesus. Slik står det også skrevet i andre salme:

Du er min Sønn,

jeg har født deg i dag.

34
13,34
Jes 55,3
Men at han reiste ham opp fra de døde så han aldri skal gå til grunne, det har han sagt slik: Jeg vil la dere få løftene til David, de som står fast. 35
13,35
Sal 16,10
Og et annet sted sier han: Du skal ikke la din Hellige se forråtnelse. 36
13,36
2,29
David var en tjener for Guds plan i sin levetid. Så døde han og ble forent med sine fedre, og han så forråtnelse. 37Men han som Gud reiste opp, så ikke forråtnelse. 38
13,38
2,38Rom 8,3
Og nå skal dere vite, brødre, at ved ham blir tilgivelse for syndene forkynt dere. Det Moseloven ikke kunne frikjenne dere for, 39
13,39
Rom 1,1610,4
det skal enhver som tror, bli frikjent for på grunn av ham. 40Pass dere så ikke det profetene har sagt, skal hende med dere:

41

13,41
Hab 1,5
Se, dere som er fulle av forakt,

dere skal undre dere og bli til intet.

For en gjerning skal jeg gjøre i deres dager,

en gjerning dere ikke ville tro

om dere fikk den fortalt.»

42Da de gikk ut, ble de oppfordret til å tale mer om dette neste sabbat. 43
13,43
11,23
13,43 proselytter >2,11.Og da forsamlingen løste seg opp, var det mange som fulgte dem, både jøder og gudfryktige proselytter. Paulus og Barnabas talte med dem og la dem på hjertet at de måtte holde fast ved Guds nåde.

44Neste sabbat strømmet nesten hele byen til for å høre Herrens ord. 45Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 46

13,46
Matt 21,43Apg 3,26
18,6
28,28
Rom 1,16
Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene. 47
13,47
Jes 49,6
For dette er Herrens befaling til oss:

Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,

for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.»

48
13,48
11,18
Rom 8,29
Da hedningene hørte dette, gledet de seg og lovpriste Herrens ord, og alle som var bestemt til evig liv, kom til tro. 49Herrens ord ble spredt over hele området. 5013,50 de gudfryktige >10,2.Men jødene fikk hisset opp de fornemste blant de gudfryktige kvinnene og de fremste mennene i byen, og de fikk i gang en forfølgelse av Paulus og Barnabas, som ble jaget bort fra området. 51
13,51
Matt 10,14
Apg 18,6
13,51 ristet … av føttene symbolsk handling som ga uttrykk for at man avbrøt fellesskapet med noen.Da ristet de støvet av føttene mot dem og dro til Ikonium. 52Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige ånd.