Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
8

81

8,1
22,20
Saulus var enig i drapet på Stefanus.

Forfølgelse

Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. 2Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. 3

8,3
22,4
26,9
Men Saulus fór hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.

Filip i Samaria

4

8,4
11,19
De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte Ordet. 5
8,5
21,8+
Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. 6Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. 7
8,7
Mark 6,7
16,17
For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. 8Det ble stor glede der i byen.

9En mann ved navn Simon holdt til i byen. Han drev med trolldom så folket i Samaria var helt overveldet. Han påsto at han var noe stort. 10Alle var opptatt av ham, og både små og store sa: «Han er Guds kraft, den som kalles Den store.» 11De sluttet opp om ham fordi han i lang tid hadde overveldet dem med trolldomskunstene sine. 12Men da de fikk tiltro til Filip, som forkynte evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn, lot de seg døpe, både menn og kvinner. 13Simon selv kom også til tro, og da han var blitt døpt, holdt han seg stadig til Filip og var overveldet av de tegn og mektige gjerninger han så.

14Apostlene i Jerusalem fikk nå høre at Samaria hadde tatt imot Guds ord, og de sendte Peter og Johannes dit ned. 15De kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd. 16For Ånden var ennå ikke kommet over noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn. 17

8,17
19,6
Nå la de hendene på dem, og de fikk Den hellige ånd.

18Men da Simon så at Ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger 19og sa: «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på, kan få Den hellige ånd!» 20

8,20
Matt 10,8
Men Peter sa til ham: «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger! 21
8,21
Sal 78,37
Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. 22Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. 23
8,23
Jer 4,18
For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» 24Da sa Simon: «Dere må be til Herren for meg, så jeg ikke skal bli rammet av det dere har sagt.»

25Etter at de hadde vitnet og talt Herrens ord, vendte de tilbake til Jerusalem, og underveis forkynte de evangeliet i mange av landsbyene i Samaria.

Filip og den etiopiske hoffmannen

26En engel fra Herren talte til Filip og sa: «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza.» Dette er en øde strekning. 278,27 hoffmann Den gr. teksten bruker ordet «evnukk», en betegnelse på kastrerte menn. Det var ikke uvanlig at mannlige medlemmer av orientalske hoff var kastrert. Kandake kan også være en tittel, på linje med «farao».Filip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. 28Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja. 29Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» 30Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: «Forstår du det du leser?» 31«Hvordan skal jeg kunne forstå», sa han, «når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Filip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. 32

8,32
Jes 53,7
Det stykket i Skriften han holdt på å lese, var dette:

Lik en sau som føres bort for å slaktes,

lik et lam som tier når det klippes,

åpnet han ikke sin munn.

33Da han var fornedret,

ble dommen over ham opphevet.

Hvem kan fortelle om hans ætt?

For hans liv er tatt bort fra jorden.

34Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?» 35
8,35
Luk 24,27
Da tok Filip til orde. Han begynte med dette skriftstedet og forkynte evangeliet om Jesus for ham. 36
8,36
10,47
Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» 378,37 Verset mangler i de eldste håndskriftene.°Filip svarte: «Hvis du tror av hele ditt hjerte, kan det skje.» Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»38Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. 39Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig videre på sin vei. 40
8,40
21,8
8,40 Cæsarea viktig havneby nordvest for Jerusalem, sete for den romerske landshøvdingen i Judea.Men Filip viste seg senere i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea.
9

Saulus ved Damaskus

91

9,1
8,3
22,426,9Gal 1,13
Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 29,2 Veien Ordet brukes ofte i Apg som betegnelse på de kristne og den kristne tro: 19,9.23; 22,4; 24,14.22; jf. 18,25f.og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. 3Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5
9,5
1 Kor 15,8
«Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» 7
9,7
5 Mos 4,12
Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. 8Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. 9I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.

10I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» 11

9,11
21,39
9,11 Tarsos Romersk provinshovedstad fra 66 f.Kr. og et betydelig handels- og kultursentrum. Byen hadde på Paulus' tid en tallrik jødisk koloni. =byer.Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. 12
9,12
Mark 5,23
6,5
7,32
8,23
Luk 4,40
13,13
Apg 28,8
Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» 139,13 dine hellige betegnelse på de troende. =hellighet og renhet.Men Ananias svarte: «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. 14
9,14
22,16
1 Kor 1,2
2 Tim 2,22
Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» 15
9,15
13,4626,1Gal 1,15
Men Herren sa til ham: «Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. 16
9,16
2 Kor 11,23
Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» 17Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: «Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» 18Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. 19Så spiste han og kom til krefter.

Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, 20

9,20
13,33
Rom 1,39
hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa: «Han er Guds Sønn.» 21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22
9,22
2,36
5,42
17,3
18,528
Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias.

23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24

9,24
2 Kor 11,32
Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv.

Saulus i Jerusalem

26

9,26
Gal 1,18
Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27
9,27
4,36
Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29
9,29
6,1
Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30
9,30
11,25
Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos.

31

9,31
2,41+
Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.

Peter gjør under

32Peter dro omkring overalt og kom også ned til de hellige som bodde i Lod. 33Der traff han på en mann som het Æneas. Han var lam og hadde ligget til sengs i åtte år. 34

9,34
3,6
Peter sa til ham: «Æneas, Jesus Kristus helbreder deg. Stå opp og re sengen din!» Straks reiste han seg opp. 35Alle som bodde i Lod og på Saron-sletten, så ham, og de vendte om til Herren.

369,36 Dorkas betyr «gasell». tok seg av ga gaver. >3,2.I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorkas. Hun gjorde mye godt og tok seg av de fattige. 37Men nettopp på denne tiden ble hun syk og døde. De hadde vasket henne og lagt henne i et rom ovenpå. 38Lod ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene fikk høre at Peter oppholdt seg der. De sendte da to menn av sted for å be ham komme til dem med en eneste gang. 39Peter gjorde seg klar og ble med dem. Da han kom fram, førte de ham ovenpå, der alle enkene samlet seg rundt ham. De gråt og viste fram kjortlene og kappene Dorkas hadde sydd mens hun ennå var blant dem. 40

9,40
2 Kong 4,33
Peter sendte alle ut, falt på kne og ba. Så snudde han seg mot den døde og sa: «Tabita, stå opp!» Hun åpnet øynene, så på Peter og satte seg opp. 41
9,41
Mark 5,41
9,41 de hellige >9,13.Han rakte henne hånden og reiste henne opp. Så kalte han inn de hellige og enkene og viste dem at hun levde. 42Dette ble kjent over hele Jaffa, og mange kom til tro på Herren. 43
9,43
10,632
Peter ble boende ganske lenge i Jaffa hos en garver som het Simon.

10

Peter og Kornelius

10110,1 Den italiske bataljon en hæravdeling på ca. 600 mann, rekruttert fra Italia.I Cæsarea bodde en mann ved navn Kornelius, som var offiser ved Den italiske bataljon. 210,2 dem som fryktet Gud =ikke-jøder som sympatiserte med jødisk tro. Jf. 13,16.26.50; 16,14. gaver til de fattige >3,2.Han var en from mann, og både han og hele hans hus hørte til dem som fryktet Gud. Han ga ofte gaver til de fattige blant jødene og ba stadig til Gud.

310,3 den niende time ca. kl. 15. =tidsregning.En dag ved den niende time hadde han et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa: «Kornelius!» 4Kornelius stirret på ham og sa forferdet: «Hva vil du, herre?» Engelen svarte ham: «Dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg. 5Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter. 6

10,6
9,43
Han er gjest hos garveren Simon, som bor i et hus nede ved sjøen.» 7Da engelen som talte til ham, var borte, tilkalte Kornelius to tjenere og en from soldat fra livvakten sin. 8Han forklarte dem saken og sendte dem av sted til Jaffa.

910,9 den sjette time ca. kl. 12.Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be; det var ved den sjette time. 10Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. 11

10,11
Matt 3,16
Joh 1,51
Apg 7,56
Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. 12I den var alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. 13Og en stemme sa til ham: «Stå opp, Peter, slakt og spis!» 14
10,14
3 Mos 11
Esek 4,14
Men Peter svarte: «Det kan jeg ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» 15For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.» 16Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen.

17Mens Peter ennå var i villrede om hva dette synet skulle bety, kom utsendingene fra Kornelius. De hadde spurt seg fram til Simons hus og sto nå foran porten. 18De ropte inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. 19

10,19
11,12
13,2
Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa til ham: «Her er tre menn som spør etter deg. 20Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem.» 21Peter gikk ned til mennene og sa: «Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?» 22De svarte: «Vi er sendt av offiseren Kornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk har bare godt å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si.» 23Så ba Peter dem inn og lot dem bo der som gjester.

Neste dag ga han seg i vei sammen med dem, og noen av brødrene fra Jaffa fulgte med. 24Dagen etter nådde de Cæsarea. Kornelius ventet dem og hadde bedt sammen sine slektninger og nærmeste venner. 25Da Peter skulle gå inn, kom Kornelius og møtte ham, kastet seg ned foran føttene hans og tilba ham. 26

10,26
14,15
Åp 19,10
Men Peter reiste ham opp og sa: «Reis deg, jeg er også bare et menneske.» 27Peter snakket med ham mens de gikk inn, og han så at mange mennesker hadde kommet sammen. 28
10,28
Joh 4,9
18,28
Apg 10,15
11,39
Han sa til dem: «Dere vet at det ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. 29Derfor kom jeg da jeg ble budsendt, uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg: Hvorfor har dere sendt bud på meg?» 3010,30 den niende time >v. 3.Kornelius sa da: «På denne tiden for tre dager siden, altså ved den niende time, var jeg hjemme og ba. Med ett sto en mann i lysende klær foran meg 31og sa: ‘Kornelius, Gud har hørt din bønn og er blitt minnet om dine gaver til de fattige. 32Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon, som bor nede ved sjøen.’ 33Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si.»

34

10,34
5 Mos 10,17
Rom 2,11+
Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett. 36
10,36
Rom 5,1
Ef 2,14
Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk: det gode budskapet om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. 37
10,37
Matt 4,12Luk 23,5
Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea: 38
10,38
Matt 3,16
4,23
12,28
Luk 4,18
Joh 3,2
Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og gjorde vel og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham. 39
10,39
5 Mos 21,22Apg 1,8+
10,39 et tre korset. Jf. Apg 5,30; 1 Pet 2,24.Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. 40
10,40
Hos 6,2
Matt 16,21Apg 2,241 Kor 15,4
Gud reiste ham opp på den tredje dagen og lot ham tre synlig fram, 41
10,41
Luk 24,3041Joh 14,22
21,12Apg 1,4
ikke for hele folket, men for de vitnene Gud på forhånd hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. 42
10,42
Joh 5,22
Apg 17,31
Rom 14,92 Tim 4,1
1 Pet 4,5
Og han påla oss at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde. 43
10,43
Jes 53,5Jer 31,34
Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn.»

44Mens Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet. 45De troende av jødisk ætt som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at Den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. 46

10,46
2,4
For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Da sa Peter: 47
10,47
8,36
«Disse har fått Den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt?» 48Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.