Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
5

Den syke ved Betesda

51Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. 25,2 Saueporten var trolig en port i den nordøstre del av bymuren. Jf. Neh 3,1; 12,39. Betesda Navnet betyr «barmhjertighetens hus».Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger. 35,3–4 Siste del av v. 3 og hele v. 4 mangler i de eldste håndskriftene.Der lå det en mengde mennesker som var syke, blinde, lamme og uføre. °De ventet på at vannet skulle komme i bevegelse, 4for en engel fra Herren steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, uansett hvilken sykdom han hadde.

5Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. 6Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?» 7Den syke svarte: «Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen når vannet blir rørt opp. Og når jeg kommer fram, går alltid en annen uti før meg.» 8

5,8
Matt 9,6
Apg 3,69,34
14,10
Da sier Jesus til ham: «Stå opp, ta båren din og gå!» 95,9 sabbat jødenes hviledag. =fester og høytider.Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin og gikk.

Men det var sabbat denne dagen, 10

5,10
Jer 17,21
Matt 12,2
og jødene sa til ham som var blitt helbredet: «Det er sabbat, du har ikke lov til å bære båren.» 11Han svarte: «Han som gjorde meg frisk, sa: ‘Ta båren din og gå!’» 12«Hvem er det mennesket som sa at du skulle ta den og gå?» spurte de. 13Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna; det var så mye folk der. 14Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» 15Mannen gikk da og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Sønnens fullmakt

16

5,16
7,23
9,1416
Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge ham. 17
5,17
9,4
Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. Også jeg arbeider.» 18
5,18
7,11925
8,3740
10,33
11,53
Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud.

19

5,19
8,28
Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. 20
5,20
3,35
10,17
15,9
17,23
For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. 21
5,21
Rom 4,17
Ef 2,5
For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil. 22
5,22
Apg 10,42
17,31
Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele dommen til Sønnen, 23
5,23
15,23
Fil 2,101 Joh 2,23
for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har sendt ham.

24

5,24
3,18
8,51
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. 25
5,25
Ef 2,1
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. 26For slik Far har liv i seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, 27og han har gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. 28Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. 29
5,29
Dan 12,2
Matt 25,46
Apg 24,15
2 Kor 5,10
De skal komme fram, og de som har gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom. 30
5,30
6,38
Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

Vitneutsagn om Jesus

31

5,31
8,13
5,31 vitner >1,19.Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. 32Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. 33
5,33
1,19
Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. 34Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. 35Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.

36

5,36
10,253714,11
Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt meg. 37
5,37
8,18
1 Joh 4,12
Ja, Far som har sendt meg, har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, hans skikkelse har dere aldri sett, 38og hans ord lar dere ikke bli værende i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. 39
5,39
Luk 24,27Joh 1,45+
Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! 40Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.

41Ære fra mennesker vil jeg ikke ha. 42

5,42
1 Joh 2,15
3,17
Men jeg kjenner dere og vet at dere ikke har Guds kjærlighet i dere. 43Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. 44
5,44
12,43
Hvordan kan dere tro, dere som vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos den eneste Gud?

45

5,45
5 Mos 31,26
Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til. 46
5,46
1 Mos 49,10
5 Mos 18,15
Luk 16,31
Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

6

Jesus metter fem tusen

(Matt 14,13–21; Mark 6,30–44; Luk 9,10–17)

616,1 Tiberiassjøen I Luk 5,1 kalt Gennesaretsjøen.Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiassjøen. 2En stor folkemengde fulgte etter ham fordi de så tegnene han gjorde da han helbredet de syke. 3Jesus gikk opp i fjellet, og der satte han seg sammen med disiplene sine. 4

6,4
2,13
11,55
Påsken, jødenes høytid, var nær.

5Jesus løftet blikket og så at en stor folkemengde kom til ham. Han sa da til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise?» 6Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. 76,7 to hundre denarer tilsvarer to hundre daglønner. =mynt.Filip svarte: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke.» 8En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham: 9

6,9
2 Kong 4,42
«Det er et barn her som har fem byggbrød og to fisker. Men hva er det til så mange?» 10Da sa Jesus: «La folket sette seg.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. De var omkring fem tusen menn. 11Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så mye de ville ha. 12Da de var blitt mette, sa han til disiplene: «Samle sammen stykkene som er til overs, slik at ikke noe går til spille.» 13De gjorde det, og etter måltidet fylte de tolv kurver med stykker som var blitt igjen av de fem byggbrødene.

14

6,14
1,21Apg 3,22
7,37
Da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de: «Dette må være profeten som skal komme til verden!» 15
6,15
Matt 14,23
Jesus forsto at de ville komme og tvinge ham med seg for å gjøre ham til konge. Derfor trakk han seg bort igjen og gikk opp i fjellet, han alene.

Jesus går på vannet

(Matt 14,22–27; Mark 6,45–52)

16Da det ble kveld, kom disiplene ned til sjøen. 17De gikk om bord i en båt for å dra over til Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem. 18Sjøen gikk høy, for det blåste en kraftig vind. 196,19 tjuefem eller tretti stadier 4,5 eller 5,5 km. =mål og vekt.Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, så de at Jesus kom gående på sjøen og nærmet seg båten, og de ble redde. 206,20 Det er jeg >4,26.Men Jesus sa til dem: «Det er jeg. Vær ikke redde!» 21De ville ta ham opp i båten, og straks var den ved land der de skulle legge til.

Brødet fra himmelen

22Dagen etter var det ennå mange mennesker på den andre siden av sjøen. De hadde sett at det var bare én båt der, og at Jesus ikke var gått om bord i den sammen med disiplene; de hadde dratt bort alene. 23

6,23
6,11
Noen båter fra Tiberias la nå til nær stedet hvor Herren hadde bedt takkebønnen og de hadde spist brødet. 24Da folk så at verken Jesus eller disiplene hans var der, gikk de i båtene og dro over til Kapernaum for å lete etter ham. 25De fant ham på den siden av sjøen og sa til ham: «Rabbi, når kom du hit?» 26Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. 27
6,27
6,505458
6,27 segl I antikken garanterte seglet for ekthet og eiendomsrett. =segl.Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv, den som Menneskesønnen vil gi dere. For på ham har Far, Gud selv, satt sitt segl.»

28Da sa de til ham: «Hvilke gjerninger er det da Gud vil vi skal gjøre?» 29

6,29
1 Joh 3,23
Jesus svarte: «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre: Tro på ham som Gud har sendt.» 30
6,30
2,18+
«Hvilket tegn gjør du, så vi kan se det og tro på deg? Hva vil du gjøre?» spurte de. 31
6,31
2 Mos 16,4Neh 9,15
Sal 78,24
«Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet: Brød fra himmelen ga han dem å spise.» 32Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Moses ga dere ikke brødet fra himmelen. Det er min Far som gir dere det sanne brødet fra himmelen. 33Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» 34Da sa de til ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.» 35
6,35
Jes 55,1Joh 4,14
Jesus svarte: «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.

36Men jeg har sagt dere: Enda dere har sett meg, tror dere ikke. 37

6,37
17,2624
Alle de som Far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. 38
6,38
4,34
5,30
For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 39
6,39
10,2817,12
6,39 den siste dag =Herrens dag.Og det han vil, han som har sendt meg, er at jeg ikke skal miste noen av alle dem han har gitt meg, men reise dem opp på den siste dag. 40For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

41Jødene murret mot ham fordi han sa: «Jeg er brødet som er kommet ned fra himmelen.» 42

6,42
Matt 12,46
13,55
Mark 6,3
Luk 4,22
Joh 2,12
7,6
Apg 1,14
Og de spurte: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han er kommet ned fra himmelen?» 43Jesus svarte: «Hold opp med denne murringen! 44Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45
6,45
Jes 54,13
Jer 31,33
Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46
6,46
1,18
5,37
Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

47Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. 48Jeg er livets brød. 49

6,49
1 Kor 10,3
Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. 50Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. 51Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden.»

52Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise?» 53

6,53
Matt 26,26
Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. 54Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 55For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. 56
6,56
15,4
Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. 57Slik den levende Far har sendt meg og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg, leve ved meg. 58Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke det som fedrene spiste, de som døde. Den som spiser dette brødet, skal leve i all evighet.»

59Dette sa han da han underviste folket i synagogen i Kapernaum.

Mange blir støtt av Jesu ord

60Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» 61Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Gjør dette at dere faller fra? 62

6,62
Apg 1,9
Hva så når dere ser Menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? 63
6,63
3,6
2 Kor 3,6
6,63 kjøtt og blod gr. sarks, «kjøtt». =kjøtt, kjøtt og blod.Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. 64
6,64
13,11
Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som skulle forråde ham. 65
6,65
6,44
Og han la til: «Derfor sa jeg til dere: Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far.»

Peters bekjennelse

66Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. 67Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69

6,69
Matt 16,16
Joh 10,36
11,27+
6,69 Guds Hellige betegner Jesus som Guds sønn. Jf. Mark 1,24; Luk 4,34. =hellighet og renhet.og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» 70Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» 71
6,71
12,4
13,21
Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

7

Jesus drar opp til løvhyttefesten

71

7,1
5,18+
Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet. 27,2 løvhyttefesten Navnet kommer av at jødene flyttet ut i løvhytter under festen. Jf. 3 Mos 23,34. =fester og høytider.Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. 3Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør. 4For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!» 5
7,5
Matt 12,46
13,55
Mark 6,3
Joh 2,12
6,42
Apg 1,14
For heller ikke brødrene hans trodde på ham. 6
7,6
2,4+
Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. 7
7,7
15,18
Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde. 8
7,8
12,23
Dere kan dra opp til høytiden. Jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke inne.» 9Dette sa han til dem og ble selv igjen i Galilea.

10Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, dro han også selv av sted, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. 11Jødene lette etter ham under festen og spurte: «Hvor er han?» 12Og det var mye snakk om ham blant folk. Noen sa: «Han er et godt menneske.» «Nei, han fører folket vill!» sa andre. 13

7,13
9,22
12,42
19,38
20,19
Men ingen snakket åpent om ham, for de var redde for jødene.

Jesus står fram under løvhyttefesten

14Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15

7,15
Matt 13,54
Luk 2,46
Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» 16
7,16
12,49
14,1024
Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. 18
7,18
8,50
Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham. 19
7,19
Joh 5,18Rom 2,17
Har ikke Moses gitt dere loven? Men ingen av dere følger loven. Hvorfor vil dere da drepe meg?» 20
7,20
8,4852
10,20
«Du har en ond ånd i deg», svarte folket, «hvem vil vel drepe deg?» 21
7,21
5,5
Jesus svarte: «Én gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den. 22
7,22
1 Mos 17,10
7,22 omskjærer Jødiske guttebarn skulle omskjæres åtte dager etter fødselen.Moses har gitt dere omskjærelsen – den er egentlig ikke fra Moses, men fra fedrene – og dere omskjærer også på sabbaten. 23
7,23
5,916
9,14
Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat? 24
7,24
Jes 11,3
Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!»

Levende vann

25

7,25
5,18+
Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem: «Er ikke dette han som de vil drepe? 267,26 Messias frelserkongen jødene ventet på. =Jesu titler.Og nå står han og taler åpenlyst, og de motsier ham ikke! Kan rådsherrene virkelig ha kommet til at han er Messias? 27Men vi vet jo hvor dette mennesket er fra. Når Messias kommer, skal ingen vite hvor han er fra.» 28
7,28
Matt 11,27Joh 8,55
17,25
Da ropte Jesus ut mens han underviste på tempelplassen: «Ja, dere kjenner meg og vet hvor jeg kommer fra! Men jeg er ikke kommet av meg selv, og han som har sendt meg, er sann, men dere kjenner ham ikke. 29Jeg kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og han har sendt meg.» 30
7,30
2,4+
Da ville de gripe ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet.

31

7,31
2,23+
Men blant folket var det mange som trodde på ham, og de sa: «Kan vel Messias, når han kommer, gjøre flere tegn enn denne mannen har gjort?»

327,32 sine menn tjenestemenn under Det høye råd som øverstepresten hadde til sin rådighet. =vaktstyrken.Fariseerne hørte alt snakket om ham blant folk, og overprestene og fariseerne sendte ut noen av sine menn for å gripe ham. 33

7,33
16,5
Da sa Jesus: «Ennå en liten stund er jeg hos dere, så går jeg til ham som har sendt meg. 34
7,34
8,21
13,33
Dere skal lete etter meg, men ikke finne meg. For der jeg er, dit kan dere ikke komme.» 35Jødene sa til hverandre: «Hvor vil han dra, siden vi ikke kan finne ham? Vil han kanskje reise ut til våre landsmenn blant grekerne og undervise grekere? 36Hva mente han med å si: ‘Dere skal søke meg og ikke finne meg, og der jeg er, dit kan dere ikke komme’?»

37

7,37
3 Mos 23,36
Jes 55,1
Joh 4,1014
Åp 21,6+
På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38
7,38
2 Mos 17,6
5 Mos 8,15
Jes 58,11
Esek 47,1
Sak 14,8
7,38 som Skriften sier kanskje en henvisning til Sal 36,10; 87,7.Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39
7,39
16,7
Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. 40
7,40
1,21+
Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.» 41«Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? 42
7,42
2 Sam 7,12
Mi 5,1
Matt 2,4
Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» 43
7,43
9,16
10,19
Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. 44Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham.

45Vaktene kom nå tilbake til overprestene og fariseerne. «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» spurte de. 46

7,46
Matt 7,28
De svarte: «Aldri har noe menneske talt slik som han.» 47«Er også dere ført vill?» sa fariseerne. 48
7,48
12,42
1 Kor 1,26
«Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på ham? 49Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet.» 50
7,50
3,119,39
Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hadde kommet til Jesus, sa da: 51
7,51
5 Mos 1,16
«Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort?» 52
7,52
1,46
«Er kanskje du også fra Galilea?» svarte de. «Gransk Skriften, så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea.»

Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd

537,53–8,11 Ordene mangler i de eldste håndskriftene. En gammel overlevering ligger trolig til grunn for avsnittet.°Så gikk de hjem hver til sitt,