Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
2

Jesus blir født

(Matt 1,18–25)

21Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 22,2 Kvirinius romernes høyeste embetsmann i provinsen Syria i 6–9 e.Kr. Historieskriveren Josefus forteller at Kvirinius holdt en folketelling i år 6. Kanskje sikter «denne første innskrivingen» til en forberedende registrering noen år tidligere, før Herodes den store døde i år 4 f.Kr. Jf. Matt 2,1.Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

4

2,4
1 Sam 16,12 Sam 7,12
Mi 5,1
Matt 2,4Joh 7,42
Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 52,5 lovet bort kan også oversettes «trolovet». Etter jødisk skikk var trolovelsen en offentlig bindende avtale mellom foreldre, og den kunne oppløses bare ved skilsmisse. Det ekteskapelige samlivet begynte først ved bryllupet.for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. 6Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 72,7 husrom Det gr. ordet kan vise til oppholdsrommet i et privat hus, som kunne være over eller på samme plan som stedet der dyrene holdt til. Ordet kan også vise til et gjesterom eller et nattlosji for reisende. Jf. 2 Mos 4,24; Luk 22,11.og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

8Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. 9Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. 10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 112,11 Messias frelserkongen som jødene ventet på. =Jesu titler.I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

14

2,14
19,38
Ef 2,14
2,14 Ære være Gud … I yngre håndskrifter har englenes lovsang en treleddet form: «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden, Guds glede blant mennesker.»«Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden

blant mennesker Gud har glede i!»

15Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» 16Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. 17Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 18Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 19
2,19
2,51
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 20Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Jesus får navn

21

2,21
1,31
2,21 omskjæres >1,59. Jesus >1,31.Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv.

Jesus blir båret fram i tempelet

222,22 renselsestiden Fødsel gjorde en kvinne kultisk uren for en tid, jf. 3 Mos 12. =hellighet og renhet.Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi, tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram for Herren. 23

2,23
2 Mos 13,2
For det står skrevet i Herrens lov: Alt av hankjønn som åpner morslivet, skal være helliget Herren. 24
2,24
3 Mos 12,8
De skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr: et par turtelduer eller to dueunger.

252,25 Israels trøst Simeon levde i håpet om den tiden da Messias skulle komme med redning for folket. Jf. Jes 40,1; 49,13; 61,2.I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, 262,26 Herrens salvede Messias. =Jesu titler.og Ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede. 27Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, 28tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa:

Simeons lovsang

29«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,

slik som du har lovet.

30

2,30
Jes 52,10
For mine øyne har sett din frelse,

31

2,31
Jes 52,10
som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,

32

2,32
Jes 42,6
46,13
49,6
et lys til åpenbaring for hedningene

og ditt folk Israel til ære.»

33Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham. 34
2,34
Jes 8,14
Rom 9,33
1 Kor 1,23
1 Pet 2,8
Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt 35
2,35
Joh 19,25
– ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.»

36Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som ung hadde hun vært gift i sju år 37

2,37
1 Tim 5,5
og hadde siden levd som enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i faste og bønn natt og dag. 38
2,38
Jes 52,9
2,38 frihet kan også oversettes «frigjøring», «forløsning» (jf. 1,68) eller «frelse» (jf. Hebr 9,12).I samme stund kom også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem.

39Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret. 40

2,40
2,52
Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.

Jesus som tolvåring i tempelet

41

2,41
2 Mos 12,2423,17
Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. 44De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. 45Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. 46Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47
2,47
Joh 7,15
Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. 48Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» 49
2,49
Joh 2,16
Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem.

51

2,51
2,19
Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. 52
2,52
1 Sam 2,26
Luk 2,40
Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.

3

Forberedelsen til Jesu virke

(3,1–4,13)

Døperen Johannes står fram

(Matt 3,1–12; Mark 1,2–8)

313,1 Tiberius romersk keiser 14–37 e.Kr. Pontius Pilatus romersk embetsmann i provinsen Judea 26–36 e.Kr. =Pilatus. Herodes Herodes Antipas, sønn av Herodes den store, landsfyrste over Galilea og Perea 4 f.Kr.–39 e.Kr. Filip landsfyrste over Iturea og Trakonitis, de nordøstlige deler av Palestina, 4 f.Kr.–34 e.Kr. Lysanias landsfyrste over Abilene, et område nordvest for Damaskus.I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, 2

3,2
Joh 18,13
Apg 4,6
3,2 Annas og Kaifas øversteprester som sto i spissen for presteskapet i Jerusalem og ledet Det høye råd. Folkets fremste talsmenn under romerveldet. I 18–36 e.Kr. var Kaifas formelt øversteprest, men hans svigerfar, Annas, beholdt sin tittel og innflytelse.og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken. 3
3,3
Matt 3,2Apg 13,24
19,4
3,3 landet omkring Jordan slettelandet lengst sør i Jordan-dalen. Jf. 1 Mos 13,10–12.Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, 4
3,4
Jes 40,3
som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

En røst roper i ødemarken:

Rydd Herrens vei,

gjør hans stier rette!

5Hver dal skal fylles,

hvert fjell og hver haug skal senkes.

De krokete veier skal bli rette,

de steinete stier jevne.

6

3,6
2,30Tit 2,11
Og alle mennesker skal se Guds frelse.

7Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8
3,8
Joh 8,39
Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 9
3,9
Matt 7,19
Joh 15,6
Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»

10

3,10
10,25+
«Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. 11
3,11
Jak 2,15
Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» 12
3,12
7,29
Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» 13«Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. 14Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.»

15

3,15
Joh 1,19
Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. 16
3,16
Apg 1,5
2,4
13,25
Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 173,17 kasteskovlen en tregaffel med brede tenner og langt skaft. Med dette redskapet kastet bonden det treskede kornet opp i vinden. Mens agnene ble blåst bort, falt kornet ned pga. sin tyngde.Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

18Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. 193,19 Herodes Herodes Antipas. >3,1. =Herodes-slekten. Jf. Matt 14,1–12; Mark 6,14–29.Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors kone Herodias og gjorde mye annet ondt, 20føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre: Han kastet Johannes i fengsel.

Jesus blir døpt

(Matt 3,13–17; Mark 1,9–11; Joh 1,32–34)

21Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, 22

3,22
1 Mos 22,2
Sal 2,7
Jes 42,1
Matt 12,18
17,5
2 Pet 1,17
Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Jesu ættetavle

(Matt 1,1–17)

23

3,23
4,22
Jesus var omkring tretti år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli, 24sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef, 25sønn av Mattatja, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai, 26sønn av Maat, sønn av Mattatja, sønn av Sjimi, sønn av Josek, sønn av Joda, 27sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sjealtiel, sønn av Neri, 28sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er, 29sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi, 30sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim, 31
3,31
2 Sam 5,14
sønn av Melea, sønn av Menna, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David, 32
3,32
1 Sam 16,1
sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salma, sønn av Nahsjon, 33sønn av Amminadab, sønn av Admin, sønn av Arni, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda, 34
3,34
1 Mos 11,27
sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nahor, 35sønn av Serug, sønn av Re'u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Sjelah, 36sønn av Kenan, sønn av Arpaksjad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, 37
3,37
1 Mos 5,24
sønn av Metusjalah, sønn av Henok, sønn av Jared, sønn av Mahalalel, sønn av Kenan, 38
3,38
1 Mos 4,25
sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, sønn av Gud.

4

Jesus blir fristet

(Matt 4,1–11; Mark 1,12–13)

41Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken 2

4,2
Hebr 2,8
4,15
4,2 ble fristet kan også oversettes «ble satt på prøve». =djevelen.i førti dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. 3Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» 4
4,4
5 Mos 8,3
4,4 ikke av brød alene Noen håndskrifter fortsetter «men av hvert Guds ord». Jf. Matt 4,4.Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene.»

5Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker 6og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. 7Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» 8

4,8
5 Mos 6,13
Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet:

Herren din Gud skal du tilbe,

og ham alene skal du tjene

9Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. 10
4,10
Sal 91,11
For det står skrevet:

Han skal gi englene sine befaling

om å bevare deg.

11Og:

De skal bære deg på hendene

så du ikke støter foten mot noen stein

12
4,12
5 Mos 6,16
1 Kor 10,9
Men Jesus svarte ham: «Det er sagt:

Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve

13
4,13
Hebr 4,15
Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.

Jesus i synagogen i Nasaret

(Matt 4,12–17; 13,53–58; Mark 1,14–15; 6,1–6)

14

4,14
Apg 10,37
I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. 154,15 synagogene jødenes forsamlingssted. =synagoge.Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle.

164,16 sabbaten jødenes hviledag. =fester og høytider. Da han … lese Ethvert mannlig forsamlingsmedlem kunne reise seg for å lese og preke fra Skriften. =synagoge.Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:

18

4,18
Jes 61,1
4,18 Han har sendt meg Noen håndskrifter fortsetter «for å lege dem som har et sønderknust hjerte». Jf. Jes 61,1. sette … fri kan også oversettes «gi … tilgivelse». Jf. Jes 58,6; Matt 26,28; Mark 1,4.Herrens Ånd er over meg,

for han har salvet meg

til å forkynne et godt budskap for fattige.

Han har sendt meg for å rope ut

at fanger skal få frihet

og blinde få synet igjen,

for å sette undertrykte fri

19og rope ut et nådens år fra Herren.

20Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22
4,22
Matt 12,46
Mark 6,3
Luk 3,23
Joh 2,12
6,42
7,5
Apg 1,14
Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de.

23Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» 24

4,24
Joh 4,44
4,24 Sannelig gjengir det hebr. ordet amen, «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen.Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. 25
4,25
1 Kong 17,19
Jak 5,17
Jeg sier dere som sant er: Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder og det ble en stor hungersnød i hele landet. 26Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidon-landet. 27
4,27
2 Kong 5,1
Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elisjas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman.»

28Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. 29De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. 30Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort.

En dag i Kapernaum

(Matt 8,14–17; Mark 1,21–39)

31

4,31
Matt 4,13
Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, 32
4,32
5 Mos 32,45
Matt 7,2811,1
13,5319,1
23,33
26,1
og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet.

33I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i å rope av all kraft: 34

4,34
Joh 6,69
4,34 Guds Hellige betegner Jesus som Guds Sønn. =hellighet og renhet.«Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 35Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten å skade ham. 36Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» 37Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen.

38Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. 39Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem.

40

4,40
Mark 5,23
6,5
7,32
8,23
Luk 6,18
13,13
Apg 9,12
28,8
4,40 Ved solnedgang Det jødiske døgnet regnes fra solnedgang til solnedgang. Sabbaten (v. 31–39) varte fra fredag kveld til lørdag kveld. Jf. 3 Mos 23,32. =tidsregning.Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. 41
4,41
3 Mos 14,2Matt 8,29
9,30
Mark 1,44
3,12
7,36
8,30
9,9
Det fór også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias.

42

4,42
Matt 14,23
Mark 1,35
6,46
Luk 5,16
6,12
Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. 43
4,43
8,1
Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» 44
4,44
Matt 4,23
4,44 Judea her brukt vidt om hele provinsen. =landet.Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea.