Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
15

Menneskebud og Guds bud

(Mark 7,1–23)

151Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: 2

15,2
Luk 11,38
15,2 overleveringen fra de gamle den muntlige loven som ble ført videre fra de store lovlærerne. =overlevering. skyller ikke hendene jødisk renhetsforskrift. =hellighet og renhet.«Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skyller ikke hendene før de spiser.» 3Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering? 4
15,4
2 Mos 20,12
21,17
For Gud sa: ‘Hedre far og mor’ og: ‘Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. 515,5 tempelgave >Mark 7,11.Men dere lærer: ‘Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en tempelgave, 615,6 eller mor Ordene mangler i noen håndskrifter.han trenger ikke å hedre sin far °eller mor•.’ Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering. 7Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa:

8

15,8
Jes 29,13
Dette folket ærer meg med leppene,

men hjertet er langt borte fra meg.

9Forgjeves dyrker de meg,

for det de lærer, er menneskebud.»

10Så kalte han folket til seg og sa: «Hør og forstå! 11Det er ikke det som kommer inn i munnen, som gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.»

12Da gikk disiplene til ham og sa: «Vet du at fariseerne ble forarget da de hørte det du sa?» 13Han svarte: «Enhver plante som ikke min himmelske Far har plantet, skal rykkes opp med rot. 14

15,14
23,1624
Luk 6,39
Rom 2,19
Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta.»

15Peter tok da til orde og sa: «Forklar denne lignelsen for oss.» 16

15,16
16,9
«Forstår dere ennå ingen ting, dere heller?» sa Jesus. 17«Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i munnen, går ned i magen og forsvinner ut dit det skal? 18
15,18
Jer 17,9
Matt 12,34
Jak 3,6
Men det som går ut av munnen, kommer fra hjertet, og det gjør mennesket urent. 19
15,19
Rom 1,2913,13
1 Kor 5,106,92 Kor 12,20
Gal 5,19Ef 5,3Kol 3,51 Tim 1,9
For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vitnesbyrd, spott. 20Dette er det som gjør mennesket urent. Men å spise uten å skylle hendene gjør ikke mennesket urent.»

Den kanaaneiske kvinnen

(Mark 7,24–30)

2115,21 Tyros og Sidon >11,21.Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 2215,22 En kanaaneisk kvinne «kanaaneisk» angir her at kvinnen var ikke-jøde. ha barmhjertighet gr. eleison. >17,15.En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» 2315,23 Bli ferdig med henne Uttrykket kan forstås som en oppfordring til å avvise kvinnen eller til å hjelpe henne og så la henne gå.Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» 24

15,24
10,5Rom 15,8
Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 27«Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» 28
15,28
8,1013
Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.

Mange blir helbredet

29

15,29
Mark 7,31
Da Jesus dro derfra, tok han veien langs Galileasjøen, og han gikk opp i fjellet og satte seg der. 30
15,30
11,5+
Store folkemengder kom til ham, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. De la dem ned for føttene hans, og han helbredet dem. 31
15,31
Mark 7,37
Folk undret seg da de så stumme tale, uføre bli friske, lamme gå og blinde se. Og de lovpriste Israels Gud.

Jesus metter fire tusen

(Mark 8,1–10)

32

15,32
14,14
15,32 synes inderlig synd på >9,36.Jesus kalte disiplene til seg og sa: «Jeg synes inderlig synd på folket. De har alt vært med meg i tre dager, og de har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne av sted, for de kan bli helt utmattet på veien.» 33Disiplene sa til ham: «Hvordan skal vi skaffe nok brød her i ødemarken til å mette så mye folk?» 34Jesus spurte: «Hvor mange brød har dere?» «Sju», svarte de, «og noen småfisk.» 35Da ba han folket sette seg ned på bakken. 36Så tok han de sju brødene og fiskene, ba takkebønnen, brøt dem og ga til disiplene, og disiplene ga til folket. 37Alle spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp brødstykkene som var til overs, sju fulle kurver. 38De som hadde spist, var fire tusen menn, utenom kvinner og barn. 39Da han hadde latt folket dra av sted, gikk han i båten og kom over til traktene ved Magadan.

16

Krav om tegn

(Mark 8,11–13; Luk 12,54–56)

161

16,1
12,38
Luk 11,16
Joh 6,30
Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. 216,2–3 V. 2–3 mangler i de eldste håndskriftene.Men han sa til dem: °«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’, 3og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.4
16,4
12,39
En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort.

Den farlige surdeigen

(Mark 8,14–21)

5Da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. 6

16,6
Luk 12,1
Jesus sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» 7De snakket seg imellom og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» 8Men Jesus merket det og sa: «Hvorfor snakker dere sammen om at dere ikke har brød – dere lite troende! 9
16,9
14,1715,16
Begriper dere ennå ingenting? Husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? 10
16,10
15,34
Eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? 11Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» 12Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære.

Peters bekjennelse

(Mark 8,27–30; Luk 9,18–21)

13Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14

16,14
14,2
21,11Mark 6,14
De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16
16,16
14,33Joh 6,69
11,27
1 Joh 4,15
16,16 Messias frelserkongen jødene ventet på. =Jesu titler.Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17
16,17
11,27
Gal 1,15
16,17 kjøtt og blod gr. sarks, «kjøtt», brukt om mennesker eller det menneskelige som motsetning til Gud. =kjøtt, kjøtt og blod.Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18
16,18
Ef 2,20
16,18 Peter gr. gjengivelse av aram. kefa, «klippe».Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19
16,19
Matt 18,18
Joh 20,23
Åp 3,7
16,19 binder … løser De gr. ordene brukes om å fastholde eller tilgi synd. Jf. Joh 20,23. I rabbinsk tradisjon kan tilsvarende uttrykk brukes om å forby noe eller erklære noe for tillatt.Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20
16,20
8,417,9
Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.

Jesus taler om sin død og oppstandelse

(Mark 8,31–33; Luk 9,22)

21

16,21
Hos 6,2
Matt 17,2220,1827,63Luk 24,746
Apg 10,40
1 Kor 15,4
16,21 den tredje dagen Denne tellemåten innebærer at både dagen da Jesus dør, og dagen da han står opp, telles med.Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» 23
16,23
4,10
Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»

Å følge etter Jesus

(Mark 8,34–9,1; Luk 9,23–27)

24

16,24
10,38Luk 14,27
16,24 ta sitt kors opp >10,38.Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25
16,25
Luk 17,33
Joh 12,25
For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26
16,26
Sal 49,8Matt 4,8
Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27
16,27
Sal 62,13
Ordsp 24,12
Matt 25,31
Rom 2,6Åp 22,12
For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. 28
16,28
24,34
Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.»

17

Disiplene får se Jesu herlighet

(Mark 9,2–13; Luk 9,28–36)

171

17,1
2 Pet 1,16
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. 2Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. 3Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. 4Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» 5
17,5
5 Mos 18,15
Matt 3,17+
Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!» 6Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!» 8Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.

9

17,9
16,20
På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10
17,10
Mal 4,5
17,10 Elia >11,14.Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» 11Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12
17,12
14,10
Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.» 13Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Jesus helbreder en gutt med en ond ånd

(Mark 9,14–20.25–28; Luk 9,37–43)

14Da de kom ned til folkemengden, kom en mann bort til Jesus, falt på kne for ham 1517,15 Herre, ha barmhjertighet gr. Kyrie eleison. Jf. 9,27; 15,22; 20,30f; Mark 10,47f; Luk 16,24; 17,13; 18,38f. månesyk >4,24.og sa: «Herre, ha barmhjertighet med sønnen min. Han er månesyk og lider forferdelig; ofte faller han inn i ilden og ofte i vannet. 16Jeg tok ham med til disiplene dine, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» 17

17,17
5 Mos 32,520
Jesus svarte: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten!» 18Og Jesus talte myndig til ham, den onde ånden fór ut, og gutten ble frisk i samme stund.

19Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 20

17,20
21,21
Mark 11,23
Luk 17,6
1 Kor 13,2
17,20 sennepsfrø bilde på det minste som kan tenkes. >13,31.«Fordi dere har så lite tro», svarte han. «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ‘Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.

2117,21 Verset mangler i de eldste håndskriftene. Jf. Mark 9,29.°Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste.•»

Jesus taler på ny om sin død og oppstandelse

(Mark 9,30–32; Luk 9,44–45)

22

17,22
16,21
20,18
Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, 23
17,23
Hos 6,2
Matt 16,21+
17,23 den tredje dagen >16,21.og de skal slå ham i hjel, og den tredje dagen skal han reises opp.» Da ble de dypt bedrøvet.

Tempelskatten

24

17,24
2 Mos 30,13–16
17,24 tempelskatten Skatten ble innkrevd hvert år av alle voksne jøder i og utenfor Israels land. På Jesu tid var skatten to drakmer, dvs. to daglønner. =mynt.De kom til Kapernaum, og de som krevde inn tempelskatten, gikk bort til Peter og spurte: «Betaler ikke mesteren deres skatt til tempelet?» 25«Jo», svarte Peter. Da han kom hjem, spurte Jesus før han rakk å si noe: «Simon, hva mener du om dette: Hvem er det jordens konger krever toll eller skatt av? Er det av barna sine eller av de fremmede?» 26«Av de fremmede», svarte han. Da sa Jesus: «Så går jo barna fri! 2717,27 en sølvmynt gr. stater, dvs. fire daglønner. =mynt.Men for at vi ikke skal støte dem, så gå ned til sjøen og kast ut et snøre! Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en sølvmynt. Den skal du gi til dem for meg og deg.»