Bibelen 2011 Bokmål (N11BM)
9

Guds vei med Israel

(Kap. 9–11)

Guds gaver til Israel

91Jeg taler sannhet i Kristus, jeg lyver ikke! Min egen samvittighet bekrefter det i Den hellige ånd. 2Jeg bærer stor sorg i hjertet og plages uavbrutt. 3

9,3
2 Mos 32,32
Rom 10,1
9,3 forbannet Paulus bruker her en svært sterk uttrykksmåte. Tilsvarende forbannelsesutsagn finnes i andre jødiske, kristne og gresk-romerske tekster og brukes om personer eller ting som er under Guds forbannelse eller vrede. Jf. også Rom 1,18ff; 1 Kor 12,3; 16,22; Gal 1,8.Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken som er av samme folk som jeg. 4
9,4
2 Mos 4,22
5 Mos 7,6
Apg 2,39Rom 3,2
De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. 5
9,5
Matt 1
Joh 1,1
Kol 2,9
9,5 han som er Gud over alt kan også oversettes «Gud, som er over alle ting».De har fedrene, og fra dem stammer også Kristus, han som er Gud over alt, velsignet i all evighet. Amen.

Gud utvelger sitt folk

6

9,6
4 Mos 23,19
Rom 2,28
Det er ikke slik at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7
9,7
1 Mos 21,12
Joh 8,37Gal 4,22
og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som skal kalles din. 8Det betyr: Det er ikke de som er hans barn av kjøtt og blod, som er Guds barn. Bare dem som er barn ut fra løftet, regner han som Abrahams ætt. 9
9,9
1 Mos 18,10
For det var et løfte han fikk: Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal Sara ha en sønn. 10
9,10
1 Mos 25,21
Men ikke bare det – også Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar. 11-12
9,11–12
1 Mos 25,23
Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast og avhenger ikke av menneskers gjerninger, bare av ham som kaller. 13
9,13
Mal 1,2
For det står skrevet: Jakob elsket jeg, men Esau hadde jeg uvilje mot.

14

9,14
5 Mos 32,4
Rom 3,5
Hva skal vi si til dette? Er Gud urettferdig? Slett ikke! 15
9,15
2 Mos 33,19
For han sier til Moses: Jeg viser godhet mot den jeg vil, og er barmhjertig mot den jeg vil. 16Så kommer det altså ikke an på den som vil eller anstrenger seg, men på Gud som viser godhet. 17
9,17
2 Mos 9,16
For Skriften sier til farao: Jeg lot deg stå fram for å vise min makt på deg, og for at navnet mitt skal bli forkynt over hele jorden. 18Altså viser han godhet mot den han vil, og forherder den han vil.

19Nå vil du vel innvende: «Hva har han da å bebreide oss? Hvem kan stå imot hans vilje?» 20

9,20
Jes 29,16
45,9
Men hvem er du, menneske, som tar til motmæle mot Gud? Kan verket si til håndverkeren: «Hvorfor gjorde du meg slik?» 21
9,21
Jer 18,6
Bestemmer ikke pottemakeren over leiren, så han av samme leirklump kan lage én krukke til fint bruk og en annen til simplere bruk? 22
9,22
2,4
Og enda Gud ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, har han tålmodig båret over med de krukkene som var under vreden, de som var laget for å gå til grunne. 23Han gjorde det for å gjøre kjent hvor rik hans herlighet er for dem som han ville vise godhet, og som var gjort ferdige for herligheten. 24Også oss har han kalt til å være slike krukker, ikke bare blant jødene, men også blant hedningene. 25
9,25
Hos 2,23
1 Pet 2,10
Slik sier han det hos Hosea:

Det folket som ikke var mitt,

vil jeg kalle mitt folk,

og henne jeg ikke elsket,

vil jeg kalle min elskede.

26

9,26
Hos 1,10
Der det før ble sagt til dem:

«Dere er ikke mitt folk»,

der skal de kalles

den levende Guds barn.

27
9,27
Jes 10,22
Og Jesaja roper ut over Israel:

Om Israels barn var så tallrike som havets sand,

skal bare en rest bli frelst.

28For i hast skal Herren sluttføre sitt regnskap på jorden.

29
9,29
1 Mos 19,24Jes 1,9
9,29 Herren over hærskarene navn som uttrykker Guds makt og majestet. =Guds navn.Og som Jesaja før har sagt:

Hadde ikke Herren over hærskarene

latt noen av vår ætt leve,

da var vi blitt som Sodoma,

da lignet vi Gomorra.

Israel og evangeliet

30

9,30
10,20
Hva skal vi så si? Jo, hedningene som ikke jaget etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. 31
9,31
10,3
11,7
Men Israel, som jaget etter loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke fram. 32
9,32
Matt 21,4244
Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. De støtte mot snublesteinen, 33
9,33
Jes 8,14
28,16
Luk 2,34Rom 10,11
slik det står skrevet:

Se, på Sion legger jeg en snublestein

og en klippe til fall.

Men den som tror på ham,

skal ikke bli til skamme.

10101
10,1
9,1
Mine søsken, jeg ønsker av hjertet og ber til Gud at de må bli frelst. 2
10,2
Apg 22,3
For det vitnesbyrdet gir jeg dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. 3
10,3
9,31
De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud. 4
10,4
Joh 3,18
Apg 13,39
Gal 3,23
10,4 ende og mål på gr. ett ord, som kan bety både «ende», «slutt» og «mål», «fullbyrdelse».For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.

5

10,5
3 Mos 18,5
Gal 3,12
Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever etter budene, skal ha liv ved dem. 6
10,6
5 Mos 9,4
30,12–14
Men den rettferdigheten som kommer av tro, sier: Tenk ikke med deg selv: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si for å hente Kristus ned – 7eller: Hvem skal stige ned i avgrunnen? – det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. 8Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Dette er troens ord, det som vi forkynner. 9
10,9
Matt 10,32
Fil 2,11
For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. 10
10,10
1 Pet 3,15
Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. 11
10,11
Jes 28,16
Rom 9,33
Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. 12
10,12
Apg 10,34Rom 3,22Gal 3,28+
For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. 13
10,13
Joel 3,5
Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

14Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15

10,15
Jes 52,7
Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap! 16
10,16
Jes 53,1
Joh 12,37
Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. 18
10,18
Sal 19,5
Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig:

Deres røst har nådd ut over hele jorden,

ordene dit verden ender.

19
10,19
5 Mos 32,21
Men så spør jeg: Kanskje Israel ikke har forstått det? Først sier Moses:

Jeg vil egge dere til misunnelse

mot dem som ikke er et folk,

på et uforstandig folk

gjør jeg dere rasende.

20
10,20
Jes 65,1
Og Jesaja går så langt at han sier:

Jeg ble funnet

av dem som ikke søkte meg,

og åpenbarte meg

for dem som ikke spurte etter meg.

21
10,21
Jes 65,2
Men om Israel sier han:

Hele dagen rakte jeg hendene ut

mot et ulydig og gjenstridig folk.

11

Frelse for hedningene – frelse for Israel

111

11,1
1 Sam 12,22
Sal 94,14
Fil 3,5+
Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke hva Skriften sier i fortellingen om Elia, der han anklager Israel overfor Gud? 3
11,3
1 Kong 19,10
«Herre, dine profeter har de drept, og dine altere har de revet ned. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» 4
11,4
1 Kong 19,18
11,4 Baal viktig kanaaneisk fruktbarhetsgud, som også er torden- og krigsgud. =fremmede guder.Men hva er det guddommelige svaret han får? «Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal.» 5
11,5
9,27
På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud i sin nåde har utvalgt. 6
11,6
3,28
Ef 2,8
Og er det av nåde, er det ikke på grunn av gjerninger. Ellers var ikke nåden lenger nåde. 7
11,7
9,31
Hva så? Det Israel søker, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har oppnådd det. De andre er blitt forherdet, 8
11,8
5 Mos 29,4
Jes 29,10
slik det står skrevet:

Gud har gitt dem en sløvet ånd,

øyne som ikke ser, og ører som ikke hører,

helt til denne dag.

9
11,9
Sal 69,23
Og David sier:

La bordet deres bli en snare og en felle,

en snublestokk og en straff for dem.

10La øynene deres bli formørket

så de ikke kan se,

og bøy deres rygg for alltid.

11
11,11
Matt 8,1121,43
Apg 13,46
Så spør jeg: Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke! Nei, deres fall gjorde at frelsen kom til de andre folkene, og så skulle jødene bli misunnelige på dem. 12Når deres fall har ført til rikdom for verden og deres tap til rikdom for de andre folkene, hvor mye mer skal det ikke da bety at de kommer med i fullt tall?

13

11,13
1,5
1 Tim 2,7
Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14
11,14
10,19
i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 1511,15 at de ble forkastet kan også oversettes «at de forkastet», nemlig Kristus. at de blir godtatt kan også oversettes «at de godtar», nemlig Kristus.Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16
11,16
4 Mos 15,17–21
11,16 det første brødet samme gr. ord er også oversatt «den første frukt». >8,23.Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også. 17
11,17
Jer 11,16
Hos 14,6
Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» 20
11,20
1 Kor 10,12
Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud! 21Sparte han ikke de naturlige greinene, skal han heller ikke spare deg.

22

11,22
Joh 15,24
Så ser du at Gud er både god og streng – streng mot dem som er falt, men god mot deg dersom du holder fast på hans godhet. Ellers blir også du hugget av. 23
11,23
2 Kor 3,16
Men også de andre skal bli podet inn dersom de ikke holder fast på sin vantro. For Gud har makt til å pode dem inn igjen. 24Du ble hugget av fra et vilt oliventre og mot naturen podet inn på et godt tre. Hvor mye mer skal ikke da de naturlige greinene kunne bli podet tilbake på sitt eget oliventre?

25Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26

11,26
Jes 27,9
59,20Jer 31,33
11,26 På denne måten kan også oversettes «så» eller «deretter».På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

Fra Sion skal redningsmannen komme,

han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

27Dette er min pakt med dem

når jeg tar bort syndene deres.

28På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29
11,29
4 Mos 23,19
2 Tim 2,13
For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. 31På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32
11,32
Gal 3,22
Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

33

11,33
Job 11,7
Sal 139,617Jes 55,8
Å, dyp av rikdom

og visdom og kunnskap hos Gud!

Hvor uransakelige hans dommer er,

hvor ufattelige hans veier!

34

11,34
Jes 40,13
Jer 23,18
Hvem kjente Herrens sinn,

og hvem var hans rådgiver?

35

11,35
Job 41,2
Hvem ga ham noe først

så han skulle få noe igjen?

36

11,36
Joh 13,13
1 Kor 8,6
Ef 4,5Kol 1,16+
For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.

Ham være ære i all evighet! Amen.

Vi bruker cookies for å lagre informasjon som legges igjen på våre nettsider. Les mer om vår personvernerklæring[skjul beskjed]