Bibel 2011 med apokryfene – de deuterokanoniske bøker, bokmål (N11BMD)
14

Veien, sannheten og livet

141

14,1
14,27
La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! 2
14,2
Hebr 6,19
I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? 3
14,3
17,24
1 Tess 4,16
Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. 4Og dit jeg går, vet dere veien.»

5Tomas sier til ham: «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» 6

14,6
1,14
10,9
11,25
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 7
14,7
8,19
Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

8Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9

14,9
1,18
12,45
Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Far. Hvordan kan du da si: ‘Vis oss Far’? 10
14,10
7,1610,38+
Tror du ikke at jeg er i Far og Far i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv: Far er i meg og gjør sine gjerninger. 11
14,11
5,36+
Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. 12Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. 13
14,13
Matt 7,7Joh 15,716
16,23
Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. 14Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Løftet om Den hellige ånd

15

14,15
1 Joh 5,3
Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16
14,16
14,26
15,26
16,7
14,16 en annen talsmann Det gr. ordet har mange betydningsnyanser: hjelper, trøster, formaner, advokat.Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19
14,19
7,3316,16
Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20
14,20
10,38+
Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

21Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

22

14,22
Apg 10,40
Judas – ikke Judas Iskariot – sier til ham: «Herre, hvorfor skal du åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23
14,23
Åp 3,20
Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. 24
14,24
7,16+
Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet dere hører, er ikke fra meg, men fra Far, han som har sendt meg. 25Dette har jeg sagt dere mens jeg ennå er hos dere. 26
14,26
14,161 Joh 2,2027
Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Kristi fred

27

14,27
Ef 2,14
Fil 4,7
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. 28
14,28
13,1+
Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg. 29
14,29
13,19
Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. 30
14,30
12,31
Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg. 31
14,31
Matt 26,46
Men verden må få vite at jeg elsker Far, og at jeg gjør som Far har befalt meg. Stå opp, la oss gå herfra.

15

Det sanne vintre

151Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2

15,2
Matt 3,10
Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3
15,3
13,10
Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4
15,4
6,56
Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5
15,5
2 Kor 3,5
Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. 7
15,7
14,13+
Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8
15,8
Matt 5,16
For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

9

15,9
5,20+
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10
15,10
1 Joh 5,3
Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11
15,11
16,2117,13
1 Joh 1,4
Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12
15,12
13,34
Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13
15,13
10,11
1 Joh 3,16
Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 14Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 16
15,16
14,13
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

Når verden hater dere

18

15,18
7,7
1 Joh 3,13
Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19
15,19
Matt 10,22
Joh 17,14
Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. 20
15,20
Matt 10,24Joh 13,16
Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. 21
15,21
16,3
Apg 5,41
Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg. 22
15,22
9,41
Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. 23
15,23
Luk 10,16
Joh 5,23
Den som hater meg, hater også min Far. 24Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min Far. 25
15,25
Sal 69,5
Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. 26
15,26
14,16Apg 5,32
15,26 Talsmannen >14,16.Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

16

161Dette har jeg sagt dere for at dere ikke skal bli ført til fall. 2

16,2
Matt 10,1722
Joh 9,22
Apg 26,9
16,2 synagogen det jødiske trosfellesskapet. =synagoge.De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da de som slår dere i hjel, skal tro at de utfører en tjeneste for Gud. 3
16,3
8,19
15,21
Det skal de gjøre fordi de verken kjenner min Far eller meg. 4
16,4
Mark 13,23
Joh 13,19
14,29
Dette har jeg sagt dere for at dere skal huske at jeg sa dette om dem, når deres tid kommer.

Talsmannen

Jeg fortalte dere ikke dette fra begynnelsen av, for da var jeg hos dere. 5

16,5
7,33
Nå går jeg til ham som har sendt meg, men ingen av dere spør: ‘Hvor går du?’ 6For sorg har fylt hjertet deres fordi jeg har sagt dere dette. 7
16,7
14,16+
16,7 Talsmannen Den hellige ånd. >14,16.Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere. 8Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er: 9Synden er at de ikke tror på meg. 10
16,10
13,1+
Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. 11
16,11
12,31
Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

12Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13

16,13
14,1726
15,26
16,13 sannhetens Ånd Den hellige ånd.Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15
16,15
17,10
Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

Sorgen skal bli til glede

16

16,16
14,19
Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’? 18Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke hva han snakker om.» 19Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’? 20Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. 21
16,21
Jes 26,17
Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22
16,22
20,20
Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.

23

16,23
14,13+
På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24
16,24
15,11
Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

Seier over verden

25Dette har jeg sagt dere i lignelser. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett fram fortelle dere om Far. 26Den dagen skal dere be i mitt navn, jeg trenger ikke spørre Far for dere da. 27For Far selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. 28

16,28
8,42
13,3
17,8
Jeg er utgått fra Far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til Far.»

29Disiplene hans sier: «Nå taler du rett fram og ikke i bilder. 30Nå forstår vi at du vet alt og ikke trenger at noen spør deg. Derfor tror vi at du er kommet fra Gud.» 31Jesus svarte: «Tror dere nå? 32

16,32
Sak 13,7
Matt 26,3156
Joh 8,29
Det kommer en time, ja, den er nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel er jeg ikke alene, for Far er med meg. 33
16,33
14,27
1 Joh 5,4
Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Vi bruker cookies for å lagre informasjon som legges igjen på våre nettsider. Les mer om vår personvernerklæring[skjul beskjed]