Bibel 2011 med apokryfene – de deuterokanoniske bøker, bokmål (N11BMD)
3

Forberedelsen til Jesu virke

(3,1–4,13)

Døperen Johannes står fram

(Matt 3,1–12; Mark 1,2–8)

313,1 Tiberius romersk keiser 14–37 e.Kr. Pontius Pilatus romersk embetsmann i provinsen Judea 26–36 e.Kr. =Pilatus. Herodes Herodes Antipas, sønn av Herodes den store, landsfyrste over Galilea og Perea 4 f.Kr.–39 e.Kr. Filip landsfyrste over Iturea og Trakonitis, de nordøstlige deler av Palestina, 4 f.Kr.–34 e.Kr. Lysanias landsfyrste over Abilene, et område nordvest for Damaskus.I keiser Tiberius' femtende regjeringsår, mens Pontius Pilatus var landshøvding i Judea og Herodes var landsfyrste over Galilea, hans bror Filip over Iturea og Trakonitis, og Lysanias over Abilene, 2

3,2
Joh 18,13
Apg 4,6
3,2 Annas og Kaifas øversteprester som sto i spissen for presteskapet i Jerusalem og ledet Det høye råd. Folkets fremste talsmenn under romerveldet. I 18–36 e.Kr. var Kaifas formelt øversteprest, men hans svigerfar, Annas, beholdt sin tittel og innflytelse.og mens Annas og Kaifas var øversteprester, da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken. 3
3,3
Matt 3,2Apg 13,24
19,4
3,3 landet omkring Jordan slettelandet lengst sør i Jordan-dalen. Jf. 1 Mos 13,10–12.Og han dro rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene, 4
3,4
Jes 40,3
som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord:

En røst roper i ødemarken:

Rydd Herrens vei,

gjør hans stier rette!

5Hver dal skal fylles,

hvert fjell og hver haug skal senkes.

De krokete veier skal bli rette,

de steinete stier jevne.

6

3,6
2,30Tit 2,11
Og alle mennesker skal se Guds frelse.

7Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8
3,8
Joh 8,39
Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 9
3,9
Matt 7,19
Joh 15,6
Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.»

10

3,10
10,25+
«Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. 11
3,11
Jak 2,15
Han svarte: «Den som har to kjortler, skal dele med den som ikke har noen, og den som har mat, skal gjøre det samme.» 12
3,12
7,29
Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham: «Mester, hva skal vi gjøre?» 13«Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. 14Også noen soldater spurte ham: «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han: «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.»

15

3,15
Joh 1,19
Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. 16
3,16
Apg 1,5
2,4
13,25
Da tok Johannes til orde og sa til dem alle: «Jeg døper dere med vann. Men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 173,17 kasteskovlen en tregaffel med brede tenner og langt skaft. Med dette redskapet kastet bonden det treskede kornet opp i vinden. Mens agnene ble blåst bort, falt kornet ned pga. sin tyngde.Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Hveten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

18Dette og mye annet la han folket på sinne når han forkynte budskapet for dem. 193,19 Herodes Herodes Antipas. >3,1. =Herodes-slekten. Jf. Matt 14,1–12; Mark 6,14–29.Men da han refset landsfyrsten Herodes fordi han levde med sin brors kone Herodias og gjorde mye annet ondt, 20føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre: Han kastet Johannes i fengsel.

Jesus blir døpt

(Matt 3,13–17; Mark 1,9–11; Joh 1,32–34)

21Hele folket lot seg nå døpe, og Jesus ble også døpt. Mens han sto og ba, åpnet himmelen seg, 22

3,22
1 Mos 22,2
Sal 2,7
Jes 42,1
Matt 12,18
17,5
2 Pet 1,17
Den hellige ånd kom ned over ham i skikkelse av en due, og en røst lød fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.»

Jesu ættetavle

(Matt 1,1–17)

23

3,23
4,22
Jesus var omkring tretti år gammel da han begynte sin gjerning. Han ble holdt for å være sønn av Josef, som var sønn av Eli, 24sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef, 25sønn av Mattatja, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai, 26sønn av Maat, sønn av Mattatja, sønn av Sjimi, sønn av Josek, sønn av Joda, 27sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sjealtiel, sønn av Neri, 28sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er, 29sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi, 30sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim, 31
3,31
2 Sam 5,14
sønn av Melea, sønn av Menna, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David, 32
3,32
1 Sam 16,1
sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salma, sønn av Nahsjon, 33sønn av Amminadab, sønn av Admin, sønn av Arni, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda, 34
3,34
1 Mos 11,27
sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nahor, 35sønn av Serug, sønn av Re'u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Sjelah, 36sønn av Kenan, sønn av Arpaksjad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek, 37
3,37
1 Mos 5,24
sønn av Metusjalah, sønn av Henok, sønn av Jared, sønn av Mahalalel, sønn av Kenan, 38
3,38
1 Mos 4,25
sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, sønn av Gud.

4

Jesus blir fristet

(Matt 4,1–11; Mark 1,12–13)

41Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken 2

4,2
Hebr 2,8
4,15
4,2 ble fristet kan også oversettes «ble satt på prøve». =djevelen.i førti dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. 3Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» 4
4,4
5 Mos 8,3
4,4 ikke av brød alene Noen håndskrifter fortsetter «men av hvert Guds ord». Jf. Matt 4,4.Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene.»

5Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker 6og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. 7Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» 8

4,8
5 Mos 6,13
Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet:

Herren din Gud skal du tilbe,

og ham alene skal du tjene

9Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. 10
4,10
Sal 91,11
For det står skrevet:

Han skal gi englene sine befaling

om å bevare deg.

11Og:

De skal bære deg på hendene

så du ikke støter foten mot noen stein

12
4,12
5 Mos 6,16
1 Kor 10,9
Men Jesus svarte ham: «Det er sagt:

Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve

13
4,13
Hebr 4,15
Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.

Jesus i synagogen i Nasaret

(Matt 4,12–17; 13,53–58; Mark 1,14–15; 6,1–6)

14

4,14
Apg 10,37
I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. 154,15 synagogene jødenes forsamlingssted. =synagoge.Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle.

164,16 sabbaten jødenes hviledag. =fester og høytider. Da han lese Ethvert mannlig forsamlingsmedlem kunne reise seg for å lese og preke fra Skriften. =synagoge.Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:

18

4,18
Jes 61,1
4,18 Han har sendt meg Noen håndskrifter fortsetter «for å lege dem som har et sønderknust hjerte». Jf. Jes 61,1. sette fri kan også oversettes «gi … tilgivelse». Jf. Jes 58,6; Matt 26,28; Mark 1,4.Herrens Ånd er over meg,

for han har salvet meg

til å forkynne et godt budskap for fattige.

Han har sendt meg for å rope ut

at fanger skal få frihet

og blinde få synet igjen,

for å sette undertrykte fri

19og rope ut et nådens år fra Herren.

20Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22
4,22
Matt 12,46
Mark 6,3
Luk 3,23
Joh 2,12
6,42
7,5
Apg 1,14
Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de.

23Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» 24

4,24
Joh 4,44
4,24 Sannelig gjengir det hebr. ordet amen, «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen.Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. 25
4,25
1 Kong 17,19
Jak 5,17
Jeg sier dere som sant er: Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder og det ble en stor hungersnød i hele landet. 26Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidon-landet. 27
4,27
2 Kong 5,1
Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elisjas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman.»

28Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. 29De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. 30Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort.

En dag i Kapernaum

(Matt 8,14–17; Mark 1,21–39)

31

4,31
Matt 4,13
Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, 32
4,32
5 Mos 32,45
Matt 7,2811,1
13,5319,1
23,33
26,1
og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet.

33I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i å rope av all kraft: 34

4,34
Joh 6,69
4,34 Guds Hellige betegner Jesus som Guds Sønn. =hellighet og renhet.«Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 35Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten å skade ham. 36Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» 37Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen.

38Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. 39Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem.

40

4,40
Mark 5,23
6,5
7,32
8,23
Luk 6,18
13,13
Apg 9,12
28,8
4,40 Ved solnedgang Det jødiske døgnet regnes fra solnedgang til solnedgang. Sabbaten (v. 31–39) varte fra fredag kveld til lørdag kveld. Jf. 3 Mos 23,32. =tidsregning.Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. 41
4,41
3 Mos 14,2Matt 8,29
9,30
Mark 1,44
3,12
7,36
8,30
9,9
Det fór også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias.

42

4,42
Matt 14,23
Mark 1,35
6,46
Luk 5,16
6,12
Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. 43
4,43
8,1
Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» 44
4,44
Matt 4,23
4,44 Judea her brukt vidt om hele provinsen. =landet.Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea.

5

Peters fiskefangst

(Matt 4,18–22; Mark 1,16–20)

515,1 Gennesaretsjøen innsjø som andre steder blir kalt Galileasjøen (Matt 4,18; 15,29; Mark 1,16; 7,31; Joh 6,1) eller Tiberiassjøen (Joh 6,1; 21,1).En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. 25,2 garn Noten som ble brukt fra båt, besto av tre garn på opptil 15 m hver. =fiske.Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. 3

5,3
Mark 3,9
Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.

4

5,4
Joh 21,6
Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» 55,5 Mester «lærer», tittel brukt om jødiske lovlærere.«Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» 6Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. 7De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. 8Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» 9For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. 10På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» 11
5,11
18,28
Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.

Den spedalske mannen

(Matt 8,1–4; Mark 1,40–45)

125,12 spedalsk Ordet refererer til en hudsykdom. =sykdom.En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann, full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 13Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. 14

5,14
3 Mos 14,2Luk 17,14
Jesus forbød ham å si det til noen. «Men gå og vis deg for presten», sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» 15Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. 16
5,16
4,42+
Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.

Den lamme mannen

(Matt 9,1–8; Mark 2,1–12)

175,17 fariseere =retninger innenfor jødedommen. lovlærere svarer til «skriftlærde» (v. 21) og «lovkyndige» (7,30), i dette tilfellet en del av fariseergruppen.En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. 18Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. 195,19 takstein Det flate taket ble båret oppe av takbjelker. Mellomrommet ble fylt med flettverk av kvist og dekket med en blanding av leire og strå. I romerske hus var det dessuten vanlig med takstein av brent leire.Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus. 20

5,20
7,48
Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» 21
5,21
Sal 103,3
Jes 43,25
1 Joh 1,9
5,21 skriftlærde en gruppe lærere som hadde ansvaret for å utlegge loven i det jødiske samfunnet. =retninger innenfor jødedommen.Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks: «Hva er dette for en, som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» 22Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hva er det for tanker dere går med i hjertet? 23Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er deg tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’? 245,24 Menneskesønnen den betegnelsen Jesus bruker om seg selv flest ganger. Jf. Dan 7,13f. =Jesu titler.Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vendte han seg til den lamme – «så sier jeg deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 25Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. 26Alle ble helt ute av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa: «I dag har vi sett det utrolige!»

Jesus kaller Levi

(Matt 9,9; Mark 2,13–14)

275,27 tollboden Kapernaum lå rett ved den viktige handelsveien Via Maris mellom Syria og Middelhavet. =toll. Levi kalles i Matt 9,9 for Matteus.Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.

Fest og faste

(Matt 9,10–17; Mark 2,15–22)

29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30

5,30
15,2
5,30 disiplene Også fariseere og skriftlærde samlet egne elever, kalt disipler. tollere og syndere Innkreving av =toll og avgifter i Romerriket ble forpaktet bort til egne tjenestemenn. De var ofte fristet til å ta større toll enn de hadde rett til (Luk 3,12f). Jøder som påtok seg den slags arbeid, ble regnet som urene, ringeaktet av sine landsmenn og sidestilt med åpenbare syndere.Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32
5,32
19,10
1 Tim 1,15
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

335,33 faste å avstå fra mat og drikke. På Jesu tid var det vanlig at lovtro jøder fastet to dager i uken.De sa da til ham: «Disiplene til Johannes holder ofte faste og bønn, og det samme gjør fariseernes disipler, men dine spiser og drikker.» 34

5,34
Jes 62,5
Matt 9,15
Joh 3,29
2 Kor 11,2
Ef 5,23Åp 19,7
«Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. 35«Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når de dagene kommer, da skal de faste.»

36Han fortalte dem også en lignelse: «Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. 375,37 skinnsekker Ny vin måtte lagres i nye skinnsekker, som utvidet seg og ikke revnet når vinen gjæret.Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. 38Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. 39Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best.»