Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Første Krønikebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >

Ætta til Adam
1Adam, Set, Enosj;  2 Kenan, Mahalalel, Jared;  3 Henok, Metusjalah, Lamek;  4 Noah, Sem, Ham og Jafet.
   
 5 Sønene til Jafet var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.  6 Sønene til Gomer var Asjkenas, Difat og Togarma.  7 Sønene til Javan var Elisja, Tarsis, Kittim og Rodanim.
   
 8 Sønene til Ham var Kusj, Misrajim, Put og Kanaan.  9 Sønene til Kusj var Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Sønene til Rama var Saba og Dedan. 10 Kusj vart òg far til Nimrod. Han var den første som vart mektig på jorda. 11 Misrajim vart stamfar til ludarane, anamarane, lehabarane, naftuharane, 12 patrusarane og kasluharane, dei som filistrane har kome frå, og kaftorarane.
   
13 Kanaan vart far til Sidon – han var den førstefødde – og til Het, 14 og til jebusittane, amorittane, girgasjittane, 15 hevittane, arkittane, sinittane, 16 arvadittane, semarittane og hamatittane.
   
17 Sønene til Sem var Elam, Assur, Arpaksjad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter og Mesjek. 18 Arpaksjad vart far til Sjelah, og Sjelah vart far til Eber. 19 Eber fekk to søner. Den eine heitte Peleg, for i hans dagar vart jorda delt opp. Bror hans heitte Joktan. 20 Joktan vart far til Almodad, Sjelef, Hasarmavet, Jerah, 21 Hadoram, Usal, Dikla, 22 Ebal, Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab. Alle desse var sønene til Joktan.
   
24 Sem, Arpaksjad, Sjelah, 25 Eber, Peleg, Re'u, 26 Serug, Nahor, Tarah 27 og Abram, det er Abraham.
Ætta til Abraham
28 Sønene til Abraham var Isak og Ismael. 29 Dette er slektshistoria deira: Nebajot var den førstefødde sonen til Ismael. Han hadde òg sønene Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafisj og Kedma. Dette var etterkomarane av Ismael.
   
32 Ketura, følgjekona til Abraham, fødde Simran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjuah. Sønene til Joksjan var Saba og Dedan. 33 Og sønene til Midjan var Efa, Efer, Henok, Abida og Eldaa. Alle desse var etterkomarar av Ketura.
   
34 Abraham fekk sonen Isak. Sønene til Isak var Esau og Israel. 35 Sønene til Esau var Elifas, Re'uel, Je'usj, Jalam og Korah. 36 Sønene til Elifas var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna og Amalek. 37 Sønene til Re'uel var Nahat, Serah, Sjamma og Missa. 38 Sønene til Se'ir var Lotan, Sjobal, Sibon, Ana, Disjon, Eser og Disjan. 39 Sønene til Lotan var Hori og Homam, og Lotan hadde ei syster som heitte Timna. 40 Sønene til Sjobal var Aljan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Sønene til Sibon var Ajja og Ana. 41 Son til Ana var Disjon, og sønene til Disjon var Hamran, Esjban, Jitran og Keran. 42 Sønene til Eser var Bilhan, Saavan og Jaakan. Sønene til Disjan var Us og Aran.
Kongar og hovdingar i Edom
43 Dette er dei kongane som rådde i landet Edom før det var nokon konge som rådde over israelittane: Bela, son til Beor; byen hans heitte Dinhaba. 44 Då Bela døydde, vart Jobab, son til Serah frå Bosra, konge etter han. 45 Då Jobab døydde, vart Husjam frå Teman-landet konge etter han. 46 Då Husjam døydde, vart Hadad, son til Bedad, konge etter han. Det var han som slo midjanittane på slettelandet i Moab. Byen hans heitte Avit. 47 Då Hadad døydde, vart Samla frå Masreka konge etter han. 48 Då Samla døydde, vart Saul frå Rehobot attmed Eufrat konge etter han. 49 Då Saul døydde, vart Baal-Hanan, son til Akbor, konge etter han. 50 Då Baal-Hanan døydde, vart Hadad konge etter han. Byen hans heitte Pa'i, og kona hans heitte Mehetabel. Ho var dotter til Matred, dotter til Mesahab.
   
51 Då Hadad var død, rådde desse stammehovdingane i Edom: hovdingane i Timna, Alja, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenas, Teman, Mibsar, 54 Magdiel og Iram. Dette var stammehovdingane i Edom.
Neste kapittel >

31. mars 2023

Dagens bibelord

Jesaja 40,6–9

Les i nettbibelen

6En røst sier: «Rop ut!» Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?» «Alle mennesker er gress, all deres troskap er som blomsten på marken. 7Gresset tørker bort, blomsten visner når Herrens ånde blåser på den. Sannelig, folket er gress. ... Vis hele teksten

6En røst sier: «Rop ut!» Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?» «Alle mennesker er gress, all deres troskap er som blomsten på marken. 7Gresset tørker bort, blomsten visner når Herrens ånde blåser på den. Sannelig, folket er gress. 8Gresset tørker bort, blomsten visner, men ordet fra vår Gud står fast for evig.» 9Gå opp på et høyt fjell, du Sions gledesbud! Løft din røst med kraft, Jerusalems gledesbud! Løft din røst, vær ikke redd! Si til byene i Juda: «Se, deres Gud!»

Dagens bibelord

Jesaja 40,6–9

Les i nettbibelen

6Ei røyst seier: «Rop ut!» Eg seier: «Kva skal eg ropa?» «Alle menneske er gras, all deira truskap er som blomen på marka. 7Graset tørkar bort, blomen visnar når Herrens ande blæs på han. Sanneleg, folket er gras. ... Vis hele teksten

6Ei røyst seier: «Rop ut!» Eg seier: «Kva skal eg ropa?» «Alle menneske er gras, all deira truskap er som blomen på marka. 7Graset tørkar bort, blomen visnar når Herrens ande blæs på han. Sanneleg, folket er gras. 8Graset tørkar bort, blomen visnar, men ordet frå vår Gud står evig fast.» 9Gå opp på eit høgt fjell, du Sions gledebod! Lyft di røyst med kraft, Jerusalems gledebod! Lyft di røyst, ver ikkje redd! Sei til byane i Juda: «Sjå, dykkar Gud!»

Dagens bibelord

Jesaja 40,6–9

Les i nettbibelen

6Jietna dadjá: Sártno! Mun jearan: “Maid mun galggan sárdnut?” – Olmmoš lea dego rássi, nohkavaš nugo gietti lieđđi. 7Rássi goiká, lieđđi goldná go Hearrá vuoiŋŋahat bossu dasa. Duođaid, álbmot lea rássi. ... Vis hele teksten

6Jietna dadjá: Sártno! Mun jearan: “Maid mun galggan sárdnut?” – Olmmoš lea dego rássi, nohkavaš nugo gietti lieđđi. 7Rássi goiká, lieđđi goldná go Hearrá vuoiŋŋahat bossu dasa. Duođaid, álbmot lea rássi. 8Rássi goiká, lieđđi goldná, muhto min Ipmila sátni bissu agálaš áigái. 9Goarkŋo alla várrái, Sion, don gii buvttát illusága! Gulat illusága alla jienain, Jerusalem! Čuorvvo, ale bala, gulat Juda gávpogiidda: Din Ipmil boahtá!